Algemene voorwaarden

Paravisie.nl is een onderdeel van Consulto B.V. te Amsterdam. Deelname aan en inschrijving bij Paravisie.nl, en gebruik van de site Paravisie.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Paravisie.nl en/of worden aangeboden door Paravisie.nl


Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op Paravisie.nl?

Het beledigen en provoceren van mede-bezoekers.
Discriminatie en racisme.
Reclame maken, spammen in discussie of commentaren. Reclame maken is alleen toegestaan in het kader van de Paravisie Marktplaats en de Paravisie Specialisten gids.
Linken naar illegale sites/zaken.
Aanmaken van dubbele consumenten accounts met als doel dubbel profiteren van kortingscodes. Eventuele extra ontvangen credits op de andere profielen na het eerste profiel zullen worden gecorrigeerd.
Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend beeldmateriaal.
Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie of vermelding.
Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, chat gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie binnen een discussie of commentaar.
Het plaatsen van een url in het motto. Een url mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits deze niet commercieel is.
Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen ip-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

Afhankelijk van de aard van de overtreding(en) kan het volgende gebeuren:

De redactie kan uw berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
U krijgt per e-mail een officiële waarschuwing van de redactie. 
Wordt er binnen de tijd van de officiële waarschuwing wederom een overtreding van de huisregels begaan dan volgt een blokkade van twee weken.
Na afloop van een blokkade geldt een proefperiode van twee weken. Overtreedt u binnen de proefperiode opnieuw de regels, dan volgt een blokkade zonder waarschuwing vooraf.
Overtreedt iemand keer op keer weer opnieuw dezelfde regels, dan kan de redactie overgaan tot een langere blokkade, een permanente blokkade of zelfs een IP-blokkade.
De redactie kan contact opnemen met de abuse afdeling van uw provider, wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van uw internetaccount.
Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de redactie het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.

Wanneer u geblokkeerd wordt zal de redactie hier per e-mail melding van maken. Mocht u het niet eens zijn met een beslissing dan kunt u hiertegen bezwaar maken middels een e-mail aan de redactie: chatten@paravisie.nl 

Iemand anders misdraagt zich. Wat kunt u doen?

Gedraagt u zich zoals u ook in het dagelijks leven zou doen. Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de redactie, die zal dan passende actie ondernemen. U kunt de redactie bereiken via chatten@paravisie.nl 


Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Paravisie.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Paravisie.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Paravisie.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Paravisie.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Paravisie.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Consulto B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de content op de website Paravisie.nl die afkomstig is van de deelnemers aan Paravisie.nl. De op de website Paravisie.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Consulto B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Paravisie.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of De Nieuwe Consulto B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Paravisie.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Paravisie.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Paravisie.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Paravisie.nl verkregen is. Paravisie.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Paravisie.nl verkregen informatie. De informatie op Paravisie.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Privacybeleid

Privacystatement

Consulto B.V., is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten.

Privacy

Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Consulto B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Consulto B.V. te Amsterdam. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Consulto B.V. publiceert on-line media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Consulto B.V., legt Consulto B.V. gegevens vast. Consulto B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Hierbij tracht Consulto B.V. rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. In beide gevallen dient u een briefje te sturen naar Consulto B.V., Oderweg 1, 1043 AG Amsterdam.

Gebruik van Cookies

Consulto B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Consulto B.V. maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Consulto B.V. site voor u gemakkelijker te maken.
Daarnaast maakt Consulto B.V. ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Paravisie.nl en andere websites

Op de site van Paravisie.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Paravisie.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Disclaimer van het bestuur van Paravisie.nl betreffend privacy, kinderporno en kindermisbruik:

Zoals we in onze algemene voorwaarden duidelijk communiceren staat de privacy van onze klanten en coaches hoog op onze prioriteitenlijst. Bij Paravisie.nl beschermen we uw privacy en streven we altijd naar een hoog niveau van gegevensbescherming.

De informatie verzonden in chatberichten berichten op ons platform is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de chat tool ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Echter, als er via ons platform strafbare feiten worden herkend is het ons maatschappelijke plicht om actie te ondernemen. Kinderporno en seksueel geweld tegen kinderen zijn strafbaar. Als wij op soortgelijke feiten geattendeerd worden zullen we onze privacy regels overschrijven omdat we bij Paravisie.nl sterk geloven dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen seksueel misbruik.

Kom je kinderporno of gelijksoortige verhalen over seksueel geweld tegen kinderen of verhalen over kindermisbruik tegen in een (chat)gesprek? Meld dit hier aan ons.


Copyright

Paravisie.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Paravisie.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Paravisie.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Consulto B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Paravisie.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Paravisie dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Paravisie.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Paravisie.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Paravisie.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Paravisie.nl terzake van vorderingen van derden.

Paravisie.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Paravisie.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Paravisie.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Paravisie.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Paravisie.nl en het logo van Paravisie.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Consulto B.V..

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Paravisie.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Paravisie.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paravisie.nl is het onder meer niet toegestaan de website Paravisie.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.


Minderjarigen

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Paravisie.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Paravisie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

Paravisie.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Paravisie.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Bevoegdheden en rechten redactie Paravisie.nl

De redactie van Paravisie.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Paravisie.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Paravisie.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Paravisie.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Paravisie.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Change of control

Consulto B.V. en Paravisie.nl zijn gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Wijzigingen

Consulto B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Consulto B.V.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met Paravisie.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2021.